هجوم زخم تو را نمیکشد تن من          برای کشته شدن چه کنم

هزار و یک نفری به جنگ با دل من           برای این همه تن چه کنم

اگر برای ابد   هوای دیدن تو نیافتد بر سر من               چه کنم

هجوم زخم تو را نمیکشد تن من         برای کشته شدن چه کنم