.

ای خدای پاک و بی انباز و یار
دستگیر و جرم ما را درگذار

سلام
مرا آبان صدا بزن..
مرز خیال ..رویا ..واقعیت ...مشخص نیست ..
گاهی تمرین نوشتن است ..فقط ..

پیوندهای روزانه
پیوندها

ای خدای پاک و بی انباز و یار 
دستگیر و جرم ما را درگذار 

سلام
مرا آبان صدا بزن..


من
انقدر دیوانه ام که 
دریا به دیدن ام می آید...
سیدعلی صالحی...

فصل فصلم هجوم آبان هاست 
تف به جغرافیای تنهایی
علیرضا آذر