.

ای خدای پاک و بی انباز و یار
دستگیر و جرم ما را درگذار

سلام
مرا آبان صدا بزن..
مرز خیال ..رویا ..واقعیت ...مشخص نیست ..
گاهی تمرین نوشتن است ..فقط ..

پیوندهای روزانه
پیوندها

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

پرهیز از تحریک بزهکاران بالقوه توسط زنان

گاهی اوقات زنان بزه دیده در جرایم جنسی صرفا یک آماج منفعل جرم نیستند که نقشی در ارتکاب عمل مجرمانه ایفاء نکنند، زیرا در مسیر تکوین جرم و در نهایت قربانی شدن، عوامل متعددی ایفای نقش میکنند که گاه علت وقوع جرم و بزه دیدگی، خود زنان هستند، بدین صورت که با اعمال و رفتار تحریک آمیزشان موجبات بزه دیدگی خود را فراهم میکنند و یکی از عناصر و عوامل اصلی ارتکاب جرم هستند.

زنان بزه دیدهای که در بعضی تجاوزهای جنسی با پوشیدن لباسها و رفتارها و حرکات تحریک آمیز بزهکار را به سوی خویش جلب مینمایند نمونهای از این دسته از بزه دیدگان میباشند. در بسیاری موارد، بزه دیده با رضایت،همکاری، تحریک و... نقش اساسی در تکوین عمل مجرمانه ایفا میکند و بزهکاران بالقوه را برای ارتکاب جرم وسوسه میکند. پس زنان میتوانند با بی مالحظگی و شتابزدگی، وسوسه انگیزی، ترغیب، مساعدت یا فراهم نمودن تسهیالت، زمینه مناسبی را برای ارتکاب بزه علیه خویش فراهم کنند (شاهیده، 1391 :23 .)

یکی از بزه دیده شناسان  در سالهای 1967 و 1971 به دنبال مطالعات بزه دیده شناختی خود، به طور ضمنی این اندیشه را مطرح کرد که در جرم تجاوز به عنف، چه بسا خود بزه دیده در تحمل جرم به نوعی مرتکب کوتاهی یا تحریک شده باشد. از دیدگاه او بزه دیدگان تجاوز به عنف همیشه بی گناه و منفعل نیستند و اغلب با رفتارهایی که از طرف مجرمان به اشتباه به عنوان دعوت یا فرصت تعبیر میشود، تجاوز به خودشان را شتاب میدهند.

شاهیده، فرهاد. مطالعه مبانی بزه دیده شناسی نخستین علمی در قانون مجازات اسالمی و چگونگی اعمال آن در آراء دادگاهها، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1391 .

موافقین ۴ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۶ ، ۱۳:۵۳
آبان

گفتند: نگذر از غــــرورت، کار خوبی نیست
باید خودت فهمیده باشی یار خوبی نیست

گفتند: هرگز لشگرت را دست او نسپار
این خائنِ بالفطره پرچم دار خوبی نیست

سیگار و تو، هر دو برای من ضرر دارید
تو بدتری، هرچند این معیار خوبی نیست

ترک تو و درک جماعت کار دشواری ست
تکرار تنهایی ولی تکرار خوبی نیست...

آزادی از تو، انحصار واقعی از من
بازیّ شیرینی ست، استعمار خوبی نیست

از هر سه مردِ بینِ بیست و پنج تا سی سال
هر سه اسیر چشم تو... آمار خوبی نیست

دیوار ما از خشتِ اوّل کج نبود، اما
این عشق پیر لعنتی معمار خوبی نیست

دیوارِ من، دیوارِ تو، دیوارِ ما، افسوس...
دیوارِ حاشا خوبِ من، دیوار خوبی نیست

آرام بالا رفتی و از چشمم افتادی
من باختم؛ هرچند این اقرار خوبی نیست

پ.ن :هیچ کس حال ادمی را نمیفهمد ....

حال ترس هایی را که به انکارش می کوشم .

موافقین ۹ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۶ ، ۱۳:۰۱
آبان